Thiền Tánh Không

Thiền Tánh Không

Thiền Tánh Không do Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt sáng lập với mục đích: truyền bá Phật Pháp và Thiền Phật Giáo theo con đường của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy, nhằm đáp ứng các nhu cầu về tâm linh, mang đến sự an vui hài hòa cho mọi người, và điều chủ yếu là thích nghi với trào lưu tiến hóa và các ứng dụng khoa học tân tiến để làm sáng tỏ lời Phật dạy.